The Mikado (1950)

1950 The Mikado

Advertisements